Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Argeș. Stare actuală, perspective, implicații

          Turismul are un mare potențial în ceea ce privește contribuția în vederea realizării obiectivelor majore ale Uniunii Europene, cum ar fi dezvoltarea durabilă, creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziune socială și economică. Abordarea strategică pentru dezvoltarea durabilă a turismului în județul Argeș se bazează în primul rând pe procesul de creare a condițiilor efectuării turismului în zona montană, turismul urban-cultural din importantele orașe ale județului dar și turismul rural. 
           Prezentul studiu are ca scop analiza implicațiilor dezvoltării durabile a turismului în Județul Argeș și are ca obiective de cercetare: identificarea principalelor forme de turism cu indicatorii de dezvoltare specifici, căile de durabilizare a turismului în această unitate administrativă, rolul turismului în dezvoltarea durabilă a județului. Rezultatele studiului arată că turismul are un rol semnificativ în dezvoltarea județului Argeș, prin diversitatea formelor, plecând de la turismul rural specific pentru comunele Dragoslavele, Dâmbovicioara, Lerești etc., a turismului balnear în stațiunile balneoclimaterice Bughea-Băi, Brădet, Budești-Băi, a celui cultural ce valorizează monumente istorice și o serie de orașe (Curtea Domnească de la Curtea de Argeș, Cetatea Poenari, Castrul Roman Jidava etc) dar și turismul ecumenic (mânăstirile de la Curtea de Argeș, Nămăiești, Cotmeana etc). Ecoturismul pretabil pentru ariile naturale protejate, dar și în Munții Făgăraș și Munții Iezer Păpușa repreintă o formă de turism durabil în sine.
          De asemenea, se constată că până în prezent turismul în Argeș s-a axat pe dezvoltarea unităților de cazare și alimentație publică și că este necesara conjugarea acestei ramuri economice cu transporturile, agricultura, prin implicarea sinergică a atreprenoriatului, autorităților locale pentru a se realiza noi investiții în zonele de interes, dar și reabilitarea clădirilor, monumentelor și atracțiilor turistice, în plus creerea de noi locuri de muncă pentru comunitățile locale. Realizarea în diverse zone ale județului Argeș a unor birouri de informare turistică, info-point-uri bazate pe utilizarea informării turiștilor prin intermediul IT și promovarea acestor atracții turistice la nivel național si european.
         De-a lungul cercetărilor întreprinse în domeniul turismului, dezvoltarea economică și socială a determinat o dată cu trecerea timpului identificarea și necesitatea rezolvării problemelor cu privire la utilizarea spatiului. În România, conceptul de amenajare a teritoriului este racordat la principalele documente europene din acest domeniu. Acestea se concretizează prin studii, planuri, programe și proiecte care armonizează la nivel teritorial prin utilizarea politicilor durabile în domeniul turistic, economic, social, ecologic și cultural în vederea asigurării dezvoltării durabile în profil spațial a diferitelor importante zone turistice ale țării. Activitatea turistică prin conținutul ei, este concepută printr-un ansamblu de raporturi și schimburi cu mediul din care face parte, ceea ce determină ca o parte a problemelor din acest domeniu să se regăsească în structura preocupărilor de amenajare a zonelor turistice. Amenajarea turistica reprezintă o formă particulară a amenajării teritoriului în general, elementele de specialitate fiind generate de sejurul și deplasarea turistilor precum și gestionarea resurselor care se constituie atracții turistice (M. Băltărețu, 2010).
          În orice caz, fiind vorba de dezvoltare durabilă în domeniul turismului, pentru ca o anumita zonă geografică să prezinte interes din punct de vedere turistic aceasta are nevoie de resurse în vederea utilizării lor într-un mod cât mai corespunzător, atât resurse naturale cât și antropice, urmând ca această zonă ulterior să poată fi cuprinsă în circuitul turistic local, regional, național sau internațional. În domeniul turismului, componentele mediului natural cât și componentele mediului antropic trebuie exploatate și gestionate corespunzător pentru a putea deveni atracții turistice în industria turistică. (Cândea, 2012).
           Analiza diagnostică, ca instrument de organizare și conducere în turism și ca metodă de cercetare, este o necesitate obiectivă și vizează armonizarea resurselor cu obiectivele stabilite, în condiții de eficiență economică și socială. În condițiile dezvoltării durabile a României, valorificarea superioară a resurselor turistice se impune cu pregnanță, ca în orice domeniu economic. Acest lucru presupune o valorificare complexă și eficientă în contextul unui turism intensiv iar pe de altă parte o conservare a valorilor turistice, multe dintre ele fiind din păcate epuizabile sau ce se pot degrada in viitorul apropiat (G. Erdeli, 2000).
          În studiul realizat, se urmărește evaluarea potențialului turistic al județului Argeș, al posibilității dezvoltării activității turismului, cu precădere în zonele unde există probleme cauzate de gestionarea ineficientă și necorespunzătoare a unităților de cazare cu precădere în zona nordică a județului, zonă în care numărul turiștilor este ridicat îndiferent de perioadă, datorită atracțiilor turistice și anume a traseelor și peisajelor montane din zona nordică, a peisajelor spectaculoase și a tipurilor de relief specifice zonei, a monumentelor istorice, cetăților dar și lăcașelor de cult. De asemenea acest studiu propune implementarea unor programe de dezvoltare la nivelul standardelor U.E. în privința implementării unui management turistic la care raportul calitate preț să satisfacă pe deplin potențialii turiști.
          Obiectivele acestui studiu constau în evidențierea practicării turismului la nivel european în tot județul Argeș, realizarea unităților de cazare hoteliere ultra-moderne de tip eco, atragerea cât mai multor investitori în vederea realizării de noi atracții turistice, urgentarea reabilitării căilor de comunicație, dar și crearea de noi stațiuni turistice. Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Argeș este o temă de actualitate, astfel potențialii investitori putându-și dezvolta mici afaceri în turism, de asemenea se vor crea noi locuri de muncă pentru localnicii din zonă, iar infrastructura rutieră va fi îmbunătățită. Lucrarea de față pune în evidență dezvoltarea turismului durabil și a tuturor formelor de turism (ecoturism, montan, urban, cultural, social, balnear), realizarea unităților de cazare moderne, creșterea numărului de turiști în zonă dar și punerea în evidență a turismului rural.

Fig.1. Harta județului Argeș

          Cu precădere zona turistică de interes ridicat o reprezintă zona stațiunilor de pe culoarul Rucăr-Bran. O zonă în care anual este tranzitată de mii de turiști.

Fig.2. Culoarul Rucăr-Bran

          Alte obiective turistice din județul Argeș sunt: Mânăstirea de la Curtea de Argeș, Castrul Roman Jidava, Cetatea de la Poenari, clădirile istorice și muzeele din orașul municipiu. De asemenea, în domeniul turismului balneoclimateric județul Argeș are de suferit, datorită faptului că stațiunile de acest fel sunt într-o stare de degradare.

Fig. 3 – Fosta stațiune Bughea Băi

          În vederea dezvoltării turismului în județul Argeș, rezultatele dezvoltării durabile în domeniul turismului se vor concretiza după aplicarea planurilor moderne de dezvoltare turistică conforme cu Uniunea Europeană, dar și a autorităților locale și naționale care să acorde o mai mare atenție turismului din zonă, astfel rezultatele ulterioare obținute vor aduce beneficii semnificative turismului argeșean. O altă implicație în domeniul dezvoltării durabile a turismului, constă în creerea și promovarea unităților de cazare cu caracter exclusivist, exemplul hotelului de gheață de la Bâlea.

Fig. 4 Hotelul de gheață de la Bâlea

          De asemenea pentru a avea eficiență, turismul argeșean trebuie să fie promovat pe scară largă, atât în plan internațional cât și la nivel național și local, astfel față de anii 2006-2009 numărul de turiști cazați în decursul unui an să crească cu peste 50% față de datele obținute în perioada menționată. Din analiza efectuată în graficul de mai jos se observă că turiștii români sunt cei care preferă să își petreacă concediile în Argeș.

Fig. 5 Analiza fluxului de turiști în perioada 2006-2009

           Sosirile şi numărul de înnoptări sunt influenţate de caracterul de sezonalitate al turismului practicat în zonă. Astfel, fluxul de turişti este mai ridicat pe perioada sezonului de vară, în strânsă legătură cu deschiderea Transfăgărăşeanului (DN7C Curtea de Argeş - Bâlea Lac - Sibiu). Analiza fluxurilor din punct de vedere al ţării de origine, relevă faptul că turiştii români reprezintă majoritatea persoanelor care tranzitează şi rămân în zonă.

Conceptul de ,,Ultra-modern Eco Hotel” în turismul Argeșean
          Conceptul de Eco Hotel pentru județul Argeș, îmbină eleganța, durabilitatea, confortul, calitatea și impactul asupra mediului înconjurător. Designul construcției este unul durabil, arhitectură realizată pentru a nu influența în niciun fel mediul înconjurător, clădirea este realizată astfel încât clima să fie un factor important în vederea utilizării resurselor. Acest hotel va fi realizat din materiale ecologice, energia electrică va fi primită pe bază de panouri solare și micro-turbine eoliene, de asemenea clădirea beneficiază de o grădină „la înălțime” unde turiștii se pot bucura de bazine de apă filtrată provenită din apa de ploaie, ecrane și design care să imprime turiștilor atmosfera de parc natural.

Fig. 6 Clădirea hotelului Eco


Fig. 7 Interiorul hotelului Eco

Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Argeș (Puncte tari/ puncte slabe)

          Concluzii: Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Argeș va duce la rezolvarea diverselor probleme din domeniu, respectiv promovarea turismului la scară largă și investiții considerabile. De asemenea în domeniul informării turiștilor trebuie aduse îmbunătățiri, spre exemplu montarea de panouri tip “touch screen” în vederea informării turiștilor, panouri ultra moderne (led) de informare turistică în vecinătatea drumurilor, dar și investiții la nivelul infrastructurii rutiere și numărul investitorilor care vor avea de gând să dezvolte zona, plus fonduri alocate de autorități.
          Turismul, fiind un important sector pentru România, care prin resursele pe care le antrenează și prin interconexiunile pe care le realizează cu celelalte ramuri ale economiei naționale, constituie un factor important în vederea dezvoltării durabile.
          Pentru a se putea realiza un turism de calitate, este esențial să fie aplicate anumite măsuri concrete de dezvoltare durabilă. În județul Argeș, în vederea dezvoltării durabile pentru turism se pot aplica următoatele:
- Promovarea zonei de nord a județului ca destinaţie pentru turism durabil;
- Dezvoltarea, încurajarea şi promovarea produselor, serviciilor şi a pachetelor relaţionate cu turismul durabil;
- Asigurarea standardelor comune de înaltă calitate privind turismul durabil în județ;
- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a economiei locale;
- Planificarea dezvoltării durabile a transportului turistic şi a infrastructurii în Argeș;
- Gestionarea impactului turismului asupra diversităţii biologice şi peisagistice, a impactului de mediu și a impactului socio-economic și social din județ;
- Informarea potențialilor turiști cu privire la zonele și obiectivele de interes turistic important.
          Cu cât aceste măsuri pentru dezvoltarea durabilă în turism a județului Argeș se vor pune în practică, plus ulterioare îmbunătățiri ale acestora, dar și capitalul social investit în vederea dezvoltării durabuile, cu atât în următoarea perioadă Argeșul va putea avea un turism de calitate comparativ cu turismul practicat în statele dezvoltate din Uniunea Europeană.

          „Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul ”Studenții de azi, profesioniștii de mâine”: POSDRU/160/2.1/S/137280, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

BIBLIOGRAFIE

Erdeli G., Cândea Melinda (2001), România-potențial turistic și turism, Editura Universității din București;
Glăvan V., (2003), Turismul durabil, Editura Economică;
Ielenicz M., Comănescu Laura, (2006), România-potențial turistic, Editura Universitară, București;
Nistoreanu P., (2006), Ecoturism și turism rural, Editura A.S.E.
Băltărețu Andreea, (2010), Amenajarea turistică și dezvoltarea urbană, Editura Universitară, București;
http://www.insse.ro/turism/arges - accesat 12.11.2014, ora 13
http://www.turismland.ro – accesat 12.11.2014, ora 13:10
http://grimshaw-architects.com – accesat 12.11.2014, ora 13:15
http://i.ytimg.com/vi/_KEmM8f7dbw/maxresdefault.jpg – accesat 12.11.2014, ora 13:30
http://cjarges.ro – accesat 12.11.2014, ora 13:40

de Eduard Stănciulescu
24.01.2015

2 comentarii: