Scrisoarea 9 cӑtre adolescenţi

           Credinţa în Dumnezeu – cea mai tare invenţie pentru a manipula masele. Unii sunt convinşi cӑ aşa este. Ori pentru bani, ori pentru a controla masele, ori din motive politice sau din alte motive, cicӑ ar exista unii care au avut interesul ca oamenii sӑ creadӑ în Dumnezeu… Zic ei cӑ asta ar fi cea mai mare manipulare a istoriei… Sӑracii de ei! Aşa vor încerca îndrӑciţii sӑ ne prosteascӑ, ca sӑ ne ţinӑ departe de credinţӑ, departe de bisericӑ, departe de religie! Ei ne zic:

           “Nu vedeţi cӑ vӑ manipuleazӑ popa, nu vedeţi cӑ sunteţi manipulaţi de bisericӑ sӑ credeţi în cai verzi pe pereţi şi în moş crӑciun?” Aşa încearcӑ ei sӑ ne prosteascӑ. Dar:
          Sӑ ştiţi cӑ au fost, încӑ mai sunt şi vor mai fi în munţii şi pӑdurile noastre mulţi pustnici, rupţi de cele lumeşti, cufundaţi în rugӑciune… Stau în izolare totalӑ şi se roagӑ bunului Dumnezeu pentru noi toţi. Cu ce ne-or manipula aceştia, care ne învaţӑ sӑ credem în Dumnezeu cu toatӑ fiinţa noastrӑ, nu îmi pot da seama… Nici mӑcar nu-i vedem, nici nu-i auzim…
           În lagӑre, în închisori şi în coloniile de muncӑ silnicӑ din perioada comunistӑ au murit mii de romȃni, mӑrturisindu-şi credinţa în Dumnezeu cu preţul vieţii… Cu ce ne-or fi manipulat aceştia, care ne-au învӑţat sӑ credem in Dumnezeu cu toatӑ fiinţa noastrӑ, nu îmi pot da seama…
         Puteţi sӑ staţi de vorbӑ cu preoţi, cӑlugӑri, sau oameni obişnuiţi bӑtrȃni, tineri, foarte credincioşi şi înduhovniciţi (nu dintre aceia ahtiaţi dupӑ bani şi cele lumeşti). Or sӑ vi se umple sufletele de bucurie şi fericire. Cu ce vӑ vor manipula aceştia, nu îmi pot da seama…
         Da, dacӑ vorbim de secte sau alte religii rӑtӑcite, acelea manipuleazӑ, dar în ortodoxia adevӑratӑ şi bine simţitӑ nu o sӑ vӑ manipuleze nimeni. N-a venit niciun ortodox la mine sӑ-mi punӑ AK47 la tȃmplӑ. N-a venit niciun preot sӑ mӑ ia de mȃnecӑ şi sӑ mӑ oblige sӑ merg la bisericӑ, spunȃndu-mi cӑ sunt pe calea greşitӑ, iar dintre creştinii adevӑraţi clar niciunul nu mi-a reproşat ceva vreodatӑ. În schimb de sectanţi spӑlaţi pe creier mӑ loveam la tot pasul şi parcӑ intrau în sufletul meu cu tancul cu sfaturile lor şi bibliile lor prelucrate dupӑ cum i-a tӑiat capul.
         Un creştin adevӑrat nu o sӑ vӑ vorbeascӑ niciodatӑ, dacӑ voi nu vreţi sӑ îl ascultaţi. El vorbeşte doar celui care are urechi de auzit. Şi oricum, el va încerca sӑ vӑ vorbeascӑ mai mult cu fapta. Cu ce ne-or manipula aceşti creştini adevӑraţi, nu îmi pot da seama… Cu ce ne-o manipula credinţa lor, manifestatӑ sub diverse forme (blȃndeţe, ajutor, modestie, dragostea de aproape, cinste etc), nu îmi pot da seama…
           Credeţi nemӑrginit în Dumnezeu, cӑ trӑim vremurile cȃnd
Hoţii strigӑ “Hoţii!”
Adicӑ:
Manipulatorii strigӑ “Uite manipulatorii!”
Adicӑ:
Îndrӑciţii care vor sӑ ne prosteascӑ strigӑ 
“Uite popii şi manipulatorii care vor sӑ vӑ prosteascӑ!”.

Doamne ajutӑ!

de I. Tudose
9.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu