Scrisoarea 6 cӑtre adolescenţi

          Şcoala vӑ va învӑţa cӑ este posibil sӑ ne tragem din acelaşi strӑmoş cu maimuţele, adicӑ suntem nişte maimuţoi. Îndoiţi-vӑ de asta! Tot ea va încerca sӑ vӑ facӑ sӑ credeţi doar în ceea ce se vede: fizicӑ, chimie, legi, reguli ale universului, calcule matematice, arta şi cultura cele aducӑtoare de “împlinire sufleteascӑ” etc. Şcoala vӑ va învӑţa cӑ venim de nicӑieri, dintr-un Big Bang, şi cӑ mergem spre nicӑieri. Vӑ va învӑţa cӑ mai întȃi a fost materia moartӑ şi apoi viaţa. 


           De multe ori vӑ va învӑţa cӑ nu existӑ suflet, iar în puţinele cazuri cȃnd vӑ va învӑţa cӑ existӑ, prezentarea va fi fӑcutӑ cu batjocurӑ sau cu ignoranţӑ (vezi replica spusӑ ironic “Ce faci, de ce nu eşti atent, te gȃndeşti la nemurirea sufletului?”).
         Şcoala vӑ va bombarda cu informaţii, date şi mӑsurӑtori, fӑcȃnd din voi enciclopedii cu picioare, oameni de ştiinţӑ sau oameni de culturӑ. Dar astea nu vӑ vor fi de niciun folos cȃnd veţi vedea cӑ prin interior sunteţi goi. Puteţi sӑ ştiţi voi toatӑ fizica şi matematica, sӑ citiţi toate operele lui Tolstoi, sӑ înţelegeţi toate conexiunile din învelişul geografic, sӑ cunoaşteţi toatӑ arta renascentistӑ, sӑ aveţi o profesie respectabilӑ şi bine remuneratӑ - la ce vӑ vor fi de folos toate astea cȃnd veţi pune mȃinile pe piept? Pe pieptul vostru gol.
          Şcoala vӑ va îndemna sӑ invӑţaţi, dar fӑrӑ sӑ vӑ spunӑ şi cu ce SCOP. Dacӑ o întrebi “de ce sӑ învӑţ toate astea?”, şcoala vӑ va rӑspunde “Pentru cӑ aşa trebuie!”. Asta nu te va convinge. Atunci îţi va rӑspunde din nou “Ca sӑ ştii. Cӑ eşti om, nu animal!”. Nici asta nu te va convinge. Pӑi dacӑ ştii multe lucruri, este echivalent cu a fi fericit?. Atunci îţi va rӑspunde din nou “Ca sӑ ai o meserie dupӑ ce termini şcoala!”. Dar nici asta nu prea e valabilӑ. Oricum, e absurd sӑ te iroseşti 12 ani şi apoi încӑ vreo 5 de facultate pentru o amӑrȃtӑ de meserie. Dacӑ mӑ duc într-un sat izolat, cu oameni fӑrӑ şcoalӑ, voi vedea mai multe zȃmbete pornite din suflet decȃt în oricare mediu universitar. Deci, oricum ar lua-o, şcoala nu ar şti sӑ-ţi spunӑ un SCOP. Ea zice doar sӑ înveţi, cӑ aşa e sistemul şi trebuie dus mai departe.
           Şcoala nu vӑ va învӑţa creştinescul “Iubeşte-ţi aproapele!”. Vӑ va învӑţa în schimb o serie de înlocuitori moderni ai acestuia, bineînţeles goliţi de mesaj spiritual: “Fii tolerant!”, “Nu-i discrimina pe ceilalţi”, “Respectӑ drepturile omului!”, “Existӑ egalitate de şanse!”, “Aplicӑ principiile democraţiei şi nu afecta libertatea celuilalt!” etc. etc. Iatӑ cum un simplu îndemn creştinesc plin de încӑrcӑturӑ duhovniceascӑ a fost înlocuit de o multitudine de îndemnuri goale auzite pe la orele de culturӑ civicӑ, filozofie, istorie sau alte ore care “vӑ învaţӑ” sӑ vӑ comportaţi în societate, în mod modern, democratic şi civilizat bla bla bla.
         Şcoala vӑ va îndemna sӑ descifraţi enigmele lumii: fizicӑ, matematicӑ, biologie, chimie, istorie, geografie, artӑ etc. Vӑ va îndemna sӑ vedeţi cӑ este admirabil construitӑ, însӑ foarte puţini vӑ vor spune cӑ aceastӑ construcţie perfectӑ are şi un Creator.
           Sӑ nu uitaţi cӑ tot ceea ce faceţi la şcoalӑ vӑ este util doar în mӑsura în care vӑ apropie de Dumnezeu, de credinţӑ, de suflet, de conştiinţӑ, de echilibru interior. În rest e balast dӑunӑtor, care vӑ va ţine foarte jos, acesta fiind paradoxul: sӑ înveţi foarte multe şi sӑ fii totuşi foarte jos.

de I. Tudose
6.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu